Złożone mechanizmy odnowy płuc

Złożone mechanizmy odnowy i różnicowania komórek nabłonka podlega-ją upośledzeniu choćby z wiekiem, gdy tempo tych procesów ulega zwolnieniu. Leki o działaniu cytostatycznym, stosowane w leczeniu chorób nowotworowych, niestety wpływają również na prawidłowe, dzielące się komórki nabłonka. Zabu-rzenie różnicowania komórek prowadzi między innymi do powstania ognisk metaplazji płaskonabłonkowej, która niezależnie od innych zagrożeń jest przy-czyną zahamowania oczyszczania drzewa oskrzelowego.

Dalej

Schorzenia dziąseł

Na podkreślenie zasługuje, że już starożytni zwracali uwagę na zakażenie zębopochodne (Babilon), która to teoria później całkowicie zapomniana, została ponownie wzięta pod uwagę dopiero pod koniec ubiegłego stulecia i jest aktualna do dnia dzisiejszego.

Dalej

Unieruchomiony na wyciągu

Jedną z odmian wyciągu szkieletowego jest wyciąg zrównoważony, którego każde osłabienie spowodowane poruszeniem się chorego w łóżku jest wychwytywane i kompensowane przez aparat podwieszający. Wyciąg taki ułatwia także znacznie wykonywanie zabiegów pielęgniarskich przy chorym.

Dalej

Pierwszorazowy bół krzyża

Najważniejszą rzeczą w postępowaniu z pierwszorazowym przypadkiem bólów krzyża jest wyeliminowanie zespołów chorobowych zagrażających trwałym inwalidztwem. A zatem, podobnie jak we wszystkich chorobach, tak i tutaj chodzi

Dalej

Metacerkaria

Cały okres rozwoju w ślimaku – od miracydium do cerkarii – trwa 5-10 dni, stąd średnio od złożenia jaj w środowisku zewnętrznym do wykształcenia cerkarii upływa, w zależności od czynników otoczenia, 8-13 tyg. Z jednego miracydium może rozwinąć się 450 do 5000 cerkarii, które aktywnie i stopniowo opuszczają ciało ślimaka, stanowiąc oprócz miracydium drugie wolno żyjące stadium, swobodnie poruszające się w wodzie. Miracydium czynnie (przez 24-48 h) poszukuje żywiciela pośredniego, potem ginie. Natomiast cerkaria już po 1-3 h wytwarza grubą otoczkę i oczekuje biernie w postaci metacerkarii na żywiciela ostatecznego (ryc. 4.11).

Dalej

Skrzywienia porażenne

Skrzywienia porażenne (ryc. 45 b) są długołulcowe (powyżej 7 kręgów) i mają małe krzywizny wyrównawcze. Skoliozy piersiowo-lędźwiowe mają kształt litery C. Skoliozy idiopatyczne (ryc. 45 a) mogą być różnorodne. Skrzywienia wrodzone (ryc. 45 c), także na tle nerwiakowłókniakowatości, bywają krótkołukowe (poni- żej 7 kręgów), mogą być połączone z kifozą lub lordozą i towarzyszą im długo- łulcowe skrzywienia wyrównawcze.

Dalej

Najlepsze wyniki przynosi zabieg chirurgiczny

Podobnie badania Webera wykazały, że po upływie roku po zabiegu chorzy leczeni operacyjnie nie czuli się lepiej od chorych leczonych zachowawczo.

Dalej